Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania, sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły i udzielania absolutorium dla władz spółki z wykonania przez nie obowiązków.
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat.
 • Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.
 • Wyrażenie zgody na przystąpienie do innej spółki, organizacji gospodarczej i fundacji.
 • Przystąpienie do Spółki nowych wspólników.
 • Ustalanie wysokości i terminów dopłat oraz zwrot dopłat.
 • Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 20 umowy Spółki.
 • Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 • Określenie wartości czynności prawnej, na dokonanie której Zarząd nie musi uzyskiwać zgody.
 • Wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.
 • Wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów.
 • Uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zatwierdzenie regulaminu publicznych usług komunalnych Spółki.
 • Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Zarządu.
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 • Zmiana umowy Spółki.
 • Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.
 • Wszelkie inne sprawy przekazane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
 • Powołanie i odwołanie pierwszego Zarządu Spółki.

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 • Sprawowanie kontroli nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 • Ocena sprawozdania finansowego, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
 • Ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat.
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny.
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki z zastrzeżeniem §16 punkt 14 oraz §16 punkt 19 umowy Spółki oraz określanie ilościowego składu Zarządu.
 • Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Zarządu.
 • Nawiązywanie stosunku pracy z Zarządem.
 • Uchwalanie na wniosek Zarządu Spółki planów Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki.
 • Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd.
 • Wyrażanie zgody na oddanie do odpłatnego korzystania zorganizowanej części mienia Spółki.
 • Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Kompetencje Zarządu:

Zarząd Spółki może liczyć od 1 do 3 osób.
Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone ustawą oraz umową spółki dla innych organów tj. Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
Zarząd może ustanawiać i odwoływać prokurentów.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie