Informacja

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (dalej jako: „EPEC” lub „Spółka”) zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informuje, iż na podstawie art. 43 i art. 46 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995; dalej jako: „u. o. o. m.”), w dniu 6 lipca 2022 roku, miała miejsce kontrola specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, świadczącej na rzecz EPEC usługi wynikające z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt. 3 lit. a) u. o. o. m. Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została przez upoważnionych funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Wobec powyższego, mając na uwadze brzmienie art. 6 ust. 1 pkt 1 3 , pkt 4 lit . a tiret drugie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) oraz pogląd wyrażony przez NSA w wyroku z dnia 22 czerwca 2018 roku sygn. akt: I OSK 2960/17, Spółka wskazuje, że protokół ww. kontroli nie podlega publikacji ze względu na prywatność osób fizycznych, a ponadto zawarte w nim informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zarówno EPEC jak i podmiotu kontrolowanego, których ujawnienie mogłoby dodatkowo stanowić zagrożenie dla infrastruktury kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie